• +996 555 996 307
  • +996 700 996 307
  • badika099@gmail.com